PÄÄOMA

PääOma –kognitiivinen harjoittelu ja vertaisuus muistin tukena (2012-2015)
Hanke päättyi kesällä 2016.

PääOma -hankkeessa tuettiin kognitiivisen ryhmäharjoittelun avulla Päijät-Hämeen alueella asuvan muistisairaan tai aivotapahtuman vuoksi muistinpulmia kokevan henkilön toimintakykyä sekä elämänlaatua. Hankkeessa korostettiin kuntoutumisen näkökulmaa. Kognitiivisten taitojen harjoittamiseen käytettiin Instrumental Enrichment (IE) –menetelmää. Hankkeen rahoitti RAY.

Pääkohderyhmänä hankkeessa olivat muistisairauteen sairastuneet ja AVH:n sairastaneet 50-75-vuotiaat ja lisäksi henkilöt, joiden kognitiiviset taidot olivat heikentyneet eri syistä. Ryhmät kokoontuivat yhdistyksen toimitiloissa Lahdessa IE -harjoitusten, vertaistuen ja kahvittelun merkeissä. Ryhmät olivat osallistujille maksuttomia.

Hankkeessa todettiin että IE-menetelmä sopii erinomaisesti muistin pulmia kokeville kognitiivisten taitojen harjoittamiseen. Kognitiivisten taitojen heikentymisen syyn ei koettu olevan oleellista, vaan IE-menetelmään pohjaavan harjoittelun katsottiin toimivan laajalla kohderyhmällä. Menetelmä koettiin toimivaksi myös ennaltaehkäisevällä puolella ja aivoterveyden edistämisessä.

Yksilötasolla harjoittelulla todettiin olevan vaikutusta. Se koettiin mielekkäänä, hyödyllisenä ja hauskana. Harjoittelun koettiin mm. parantavan keskittymiskykyä ja arjen toimintakykyä sekä vahvistavan uskoa omiin kykyihin ja nostavan mielialaa. Lisää tietoa harjoittelun hyödyistä loppuraportissa ja Kuntoutussäätiön ulkoisen arvioinnin raportissa.

Hankkeen tuloksena Suomeen on levinnyt IE-menetelmään perustuva kognitiivisen harjoittelun ryhmätoiminnan muoto ja hankkeessa järjestettyjen koulutusten myötä Suomessa on 96 menetelmään perehdytettyä ammattilaista ja kognitiivisen harjoittelun ryhmiä toiminnassa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Hankkeen ryhmätoiminnasta on koottu toimintamalli, joka on kuvattu Muistiliiton hyvät käytännöt mallin mukaisesti. Lisäksi toimintamalli ja hankkeen toiminta on kuvattu Innokylään (hanke342804, www.innokylä.fi).

PääOma- hankkeessa toteutettiin myös Elina Taipaleen (Geronomi, AMK) toimesta opinnäytetyö omaishoitajien kognitiivisesta harjoittelusta: Kognitiivinen harjoittelu ja vertaisuus muistisairasta hoitavan omaishoitajan tukena.

PääOma-hankkeen kokemuksien pohjalta syntyi uusi Aivotreenit -hanke (2016-2018), joka jatkaa kognitiivisen harjoittelun parissa PääOman jalanjäljllä keskittyen vapaaehtoisten kouluttamiseen aivotreeniohjaajiksi.

Hankkeessa todettiin, että kognitiivinen harjoittelu ja kuntoutus on tarpeellista ja hyödyllistä. Tavoitteellisella harjoittelulla voidaan kehittää kognitiivisia taitoja, ylläpitää niitä tai hidastaa rappeutumisen etenemistä. IE-menetelmä on tehokas työkalu muistialan ammattilaisille ja tarjoaa muistikuntoutujalle kannustavan tavan käyttää ja kehittää aivoja ja siirtää harjoitetut taidot osaksi arjen toimintaa.

On tärkeää ja yksilötasolla erittäin merkityksellistä, että sairastuneelle löytyy kannustavia ja aktivoivia toimintamuotoja, jotka tuovat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat uskoa omiin kykyihin ja arjessa selviytymiseen. On tärkeää tarjota yhteiskunnassamme väyliä, joissa sairastunut voi toimia itse aktiivisena osana omaa kuntoutustaan.

Kognitiivinen harjoittelu ja kuntoutus on noussut viimevuosina pikkuhiljaa näkyvämmäksi osaksi muistikuntoutusta. Aivojen harjoittamisesta ja kognitiivisesta kuntoutuksesta on alettu puhua enemmän ja menetelmiä sekä keinoja on tullut saataville. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että kognitiivinen kuntoutus on automaattisesti osa sairastuneen kokonaisvaltaista kuntotutusta ja sitä on kaikkien saatavilla. Tietoa kognitiivisen harjoittelun ja kuntoutuksen hyödyistä on siis tarpeen levittää jatkossakin.

Hankkeessa työskenteli Elisa Ahonen (projektivastaava) ja Hanna Metsänheimo (projektityöntekijä). Hankkeen aloitti Virpi Veijanen (projektivastaavana 2012-2013) ja hankkeen loppuvaiheessa mukana oli myös osa-aikaisena projektityöntekijänä Elina Taipale.

PääOma-hankkeen Hanna Metsänheimo ja Elisa Ahonen lattialla tutkimassa papereita

TOIMINTAMALLI

Instrumental Enrichment -ohjelma kognitiivisen kuntoutuksen ja harjoittelun menetelmänä muistialalla

PääOman ryhmätoiminnasta koottiin toimintamalli, joka kuvattiin Muistiliiton hyvät käytännöt mallin mukaisesti. Toimintamallin kuvauksen löydät seuraavan linkin kautta;

Ryhmätoiminnan toimintamalli

Ryhmätoiminnan toimintamalli on kuvattuna myös Innokylässä. Toimintamallikuvauksen löydät www.innokylä.fi –> työskentely –> toimintamallit tai oheisen linkin kautta; Innokylä – toimintamalli.

Innokylän toimintamalli
Kuvassa esitelty IE-menetelmää

LOPPURAPORTTI

PääOma- hankkeen loppuraportti on luettavissa oheisen linkin kautta;

Loppuraportti -PääOma hanke

ULKOINEN ARVIOINTI – KUNTOUTUSSÄÄTIÖN RAPORTTI

PääOma hanke tilasi ryhmätoiminnasta ulkoisen arvioinnin Kuntoutussäätiöltä. Ulkoinen arviointi toteutettiin ryhmätoiminnan alkaessa tammikuussa 2013. Arviointi tehtiin puolen vuoden ajalta kahdesta ryhmästä (Muistisairauteen sairastuneet ja AVH:n sairastaneet). Arviointia varten kehitettiin Kuntoutussäätiön kanssa yhteistyössä arviointilomakkeet (yleinen arvio ryhmätoiminnasta, odotukset ja toiveet ryhmätoiminnalle, oireet arjessa ja kysely omaisille ja läheisille). Kuntoutussäätiö suoritti alku- ja loppuhaastattelut; ryhmäläisille ryhmäkertojen yhteydessä ja omaisille kotiin lähetettävillä lomakkeilla). Kuntoutussäätiö toimitti arvioinnista erillisen raportin. Tutustu raporttiin alla olevan linkin kautta;

Ulkoinen arviointi -kuntoutussäätiön raportti

MITÄ ON INSTRUMENTAL ENRICHMENT?

Instrumental Enrichment -menetelmä on kansainvälisesti arvostettu ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen muokkaamiseen suunniteltu ohjelma. Se on lähtöisin Israelista ja sen on kehittäneet professori Reuven Feuerstein (1921-2014) työryhmineen. Menetelmä perustuu ohjattuihin ajattelutaitoja kehittäviin harjoitteisiin ja niiden tuottaman uusien taitojen ja ajattelumallien siirtämiseen henkilön arjen toimintatapoihin. Aivot muovautuvat ja kehittyvät siihen mihin niitä käytetään. Muovautuvuuden perusteella tiedetään, että ajattelun taitoa ja tekniikkaa voidaan opettaa, tiedonkäsittelytaitoja ja oppimisvalmiuksia voidaan parantaa sekä muistin toimintaa vahvistaa.

IE -ohjelman taustalla on aivotutkimuksen tuottama tieto kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta (Structural Cognitive Modifiability SCM) sekä ohjattu oppimiskokemus (Mediated Learning Experience MLE). Feuerstein kehitti Instrumental Enrichment -menetelmän 1980 -luvulla Israelissa alun perin auttaakseen oppimisvaikeuksista kärsiviä siirtolaislapsia. IE on käytössä maailmanlaajuisesti osana opetusta ja kuntoutusta esim. perus- ja erityisopetuksessa, muistisairauteen sairastuneiden ja aivotapahtumapotilaiden kuntoutuksessa sekä toiminta- ja puheterapiassa. Suomessa menetelmä on ollut käytössä pääsääntöisesti koulumaailmassa.

Menetelmän nimi, Instrumental Enrichment, tarkoittaa välineen avulla rikastuttamista eli itse tehtävä ei ole pääasia, vaan se on väline, jonka avulla ajattelun eri toimintoja kehitetään vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. IE -ohjelma on harjoitussarja, jossa harjoitteita kutsutaan instrumenteiksi. Kukin instrumentti sisältää noin 20 kynä-paperi -sivua, joissa harjoitetaan tiedonkäsittelyn eri osa-alueita.

IE-perhe

IE -perheeseen kuuluvat IE Basic, IE Standard 1-2 sekä IE Tactile. Jokaiseen vaiheeseen on erillinen ohjaajakoulutus, joka antaa valmiudet käyttää koulutukseen sisältyviä instrumentteja.

IE- ohjelman instrumentit on jaoteltu sen mukaan mitä kognitiivisia toimintoja ne pääasiassa harjoittavat. PääOma -hankkeessa käytettiin pääsääntöisesti Standard 1 ohjelmaa, jonka tukena ovat toimineet IE Basic ja IE Standard 2.

Kuvassa esitelty IE-menetelmää
PääOma-hankkeessa työskennelleet vasemmalta Hanna Metsänheimo, Elina Taipale ja Elisa Ahonen